„Малкият” детски дом в Широка лъка престава да съществува от 1 януари


От 1 януари 2013 година Домът за медико-социални грижи за деца в село Широка лъка престава да съществува.  В момента в него няма деца. От всичките 15 деца до 3 годишна възраст, отглеждани в дома през тази година, две са реинтегрирани в биологичните си семейства, четири са настанени в приемни семейства, пет са осиновени и четири са настанени в центрове за настаняване от семеен тип. След ликвидацията на Дома община Смолян ще разкрие Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица в неравностойно положение, финансиран като държавно делегирана дейност.

В процес на закриване са 13 от общо 31 домове за медико-социални грижи за деца в страната в съответствие с Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България", приета от Министерския съвет през февруари 2010 година. Спрямо концепцията за деинституционализация остават да същестуват 8 пилотни домове - в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Търговище, Русе и „Св. Параскева” в София. Домовете за медико-социални грижи за деца се преструктурират, като целта е децата да бъдат изведени от домовете и да бъдат отглеждани в най-естествената им среда семейството. След приключване на реформата се очаква да бъдат закрити напълно класическият тип институции като същевремнно се прекрати настаняването в тях на деца от 0 до 3 години.

 От началото на миналата година е закрит първият дом за медико-социални грижи за деца - в Тетевен, който беше преструктуриран в Център за обществена подкрепа и предоставя към момента социални услуги за деца от общността и техните семейства. До края на тази година се закрива ДМСГД в Широка Лъка, а до 2015 година – домовете във Варна, Добрич и Плевен. 

 

Предвижда се да бъдат реализирани няколко проекта в рамките на 15 години, обезпечени със средства от европейските оперативни програми и националния бюджет като след реализацията им трябва да осигури устойчивост на новите услуги. Планираните мерки са насочени към подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяване на изоставянето като превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. 

Като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция се въвежда приемната грижа в национален мащаб.  Министерството на здравеопазването разработи и ръководство за превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. В лечебните заведения за болнична помощ с родилни отделения са въведени Правила за организация и дейности по превенция на изоставянето на деца. Медицинският персонал на родилно отделение има ангажимент да подаде сигнал към съответния отдел за закрила на детето, както и да осигури съдействие в работата на социалните работници на територията на лечебното заведение.

HALA.bg
Най-четени