Обсъдиха мерките за развитие на перспективно професионално образование в Смолянска област


        Заместник-областните управители Андриян Петров и Владимир Гърбелов, Мария Семерджиева – съветник на министъра на образованието и науката, Никола Запрянов - началник на Регионално управление на образованието (РУО)-Смолян и експерти от РУО-Смолян обсъдиха сътрудничеството за развитие на професионалното образование в област Смолян с представители на местния бизнес и директори на професионални гимназии в региона.

         Семерджиева запозна участниците с набелязаните от МОН мерки за осигуряване на качествено професионално образование и обучение, съответстващи на потребностите на трудовия пазар, за разширяване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни за развитие на професионалното образование и обучение, както и за съвместното партньорство между бизнес и професионалните гимназии за въвеждане на дуално обучение. Реализирането на тези мерки цели развитието на професионално образование в партньорство с бизнеса чрез въвеждане на дуална система – обучение чрез работа, както и кариерно развитие на учениците чрез партньорство с родители, висши училища и бизнеса.

        Сред конкретните действия на МОН за изпълнение на тези цели се предвижда извършване на цялостна модернизация и обновяване на образователната инфраструктура, като предвидените за тази цел средства за страната възлизат на 166,5 млн. лв., и са осигурени по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж”. Строително-ремонтните дейности ще обхванат учебни корпуси, общежития към гимназиите, работилници, лаборатории и кабинети за професионално обучение.

       В план-приема на училищата за следващата учебна година се очаква да бъдат предложени повече професионални паралелки.

МОН обмисля да обвърже средните общообразователни училища с професионалните, като целта е учениците от по-малки населени места да бъдат насочвани към най-близките професионални гимназии. Предвижда се разходите за транспорт на учениците до професионалните гимназии да бъдат поемани от МОН. Работи се в посока към обвързване на професионалното и висшето образование. Идеята е учениците да могат да валидират кредитите си от гимназията по време на следването си, а от друга страна - висшите училища да улесняват приема си за ученици от професионални училища. 

      Професионалните гимназии в страната ще получат допълнителни средства към делегираните си бюджети през следващата година. Парите ще бъдат използвани за транспорт на учениците, а част от тях ще се насочат към тези гимназии, които обучават по професионални направления с бъдещ недостиг на кадри за пазара на труда. Предстои да бъде разработен механизъм за разпределението им.

      Присъстващите на срещата директори на професионални гимназии от област Смолян споделиха затрудненията си, свързани със запълването на паралелки поради неблагоприятните за региона ни демографски тенденции, което води до закриването на цели специалности.

      В рамките на проведената дискусия бяха споделени добри практики за взаимодействие между бизнеса и образованието. Обсъдиха се проблеми, свързани с разминаване на нуждите на бизнеса с професионалната подготовка на кадри, както и бяха дадени предложения за справяне с тези проблеми.

 

Само четиримата на снимката ли обсъдиха въпросните мерки? От статията се разбира, че са присъствали представители на местния бизнес и директори на професионалните гимназии, а от снимката излиза, че не е така. Толкова ли е трудно да се снимат всички?
Най-четени