Проведе се заседание на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Смолян


 

На 24.04.2014 г. /четвъртък/ областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе заседание на Регионалния консултативен съвет /РКС/ по опазване на горите, дивеча и рибата област Смолян. Срещата премина при следния дневен ред: 1. Актуализиране състава на РКС; 2. Доклад от директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/- Смолян инж. Венцислав Фурлански за състоянието на опазването на горите, дивеча и рибата през 2013 г.; 3. Информация за изпълнението на решенията, взети на предишно заседание на РКС; 4. Други.

След като бе приет актуализирания състав на съвета, директорът на РДГ- Смолян постави няколко акцента в своя доклад. Той отчете, че през 2013 г. служителите към РДГ-Смолян и ТП ДГС/ДЛС са извършили проверки на: 4 329 бр. превозни средства; 1 122 бр. проверки в обекти, в които постъпва, преработва се или се експедира дървесина; 3 949 бр. сечища; 6 240 бр. ловци, 360 бр. риболовци и 1 394 бр. физически лица. Съставени са общо 143 бр. акта за установяване на административни нарушения /АУАН/, като по Закона за горите /ЗГ/  са: 139 бр. и по Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/ – 4 бр. За сравнение през 2012 год. са съставени 173 бр. АУАН, както следва: 157 бр. по ЗГ,   10 бр. по ЗЛОД и 6 бр. по Закона за рибарство и аквакултури /ЗРА/. Инж. Фурлански отчете също, че през изминалата година са възникнали 18 бр. горски пожари със засегната горска площ – 104,00 дка. Преобладаващата причина за възникване на пожарите е небрежност при изгаряне на сухи треви, при почистване на земеделски площи в съседство с горските територии. От доклада стана ясно още, че през изминалата година са изготвени пет броя съвместни оперативни планове за взаимодействие  между ОД на МВР- Смолян и РДГ-Смолян за извършване на проверки по опазването, ползването, преработката и търговията с горски, дивечови и рибни ресурси. Въз основа на същите са организирани 35 бр. проверки, като са проверени – 12 бр. превозни средства /превозващи дървесина/, 24 бр. -  обекти по чл. 206 от ЗГ, 57 бр. - ловни дружинки и 903 бр. – ловци. Извършват се и регулярни проверки с органите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури на реките и водоемите на територията на областта. 

Очертани бяха още няколко важни въпроса, свързани с инициирането на законодателни промени. Областният управител изтъкна, че текстовете касаещи правомощията на горските служители по Закона за биоразнообразието и по ЗРА трябва да бъдат прецизирани, като целта е част от тези правомощия да бъдат възстановени. 

По предложение на началника на ОУ „ПБЗН” се взе решение да бъде създадена работна група със заповед на областния управител, която да обходи маршрутите по републиканската пътна мрежа, по които има най-често паднали дървета, представляващи опасност за преминаващите превозни средства и за живота на хората. Целта е те превантивно да бъдат маркирани преди следващия зимен сезон.

Най-четени